สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

Policy

 

เรื่อง นโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

 

       บริษัท นิตตั้น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตวาล์วสำหรับเครื่องยนต์ในประเทศไทย มีนโยบายที่จะสร้างความตระหนักและสำนึกรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีเจตนารมณ์มุ่งมั่นที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน โดยมีการดำเนินการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครอบคลุมกิจกรรมที่ส่งผลโดยตรงต่อการประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม  การสร้างความตระหนักให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนการสนับสนุนโครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

Carbon Neutral
1.ได้รับการรับรองปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
2.ลดปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ลง 10% จากปี 2566
3.ปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

Green Industry
1.ยกระดับ Green Industry จากระดับ 4 (Green Culture) ขึ้นสู่ระดับ 5 (Green Network)
2.การประเมินโครงการธงขาวดาวเขียว ต้องอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
3.เข้าร่วมเครือข่ายอมตะคาร์บอนนิวทรัล (Amata Carbon Neutral Network : ACNN) เพื่อยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับบริษัทที่อยู่ในพื้นที่นิคม ฯ อมตะซิตี้ ชลบุรี

ISO 14001 System
1.ทำตามข้อกฎหมาย มาตรฐาน และข้อกำหนดต่างๆด้านสิ่งแวดล้อม ถูกต้อง 100%
2.ลดค่าใช้จ่ายการกำจัดของเสียลง 3% จากปี 2566

3.ไม่มีประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม Minor NC จากผู้ตรวจประเมินภายนอก
4.ไม่มีข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากบริษัทหรือชุมชนรอบข้าง

5.ทำโครงการ CSR อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 


ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567


22 เมษายน 2567

ผู้ชม 2101 ครั้ง