สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

Vision Mission and Core Values

 

Vision

วิสัยทัศน์
ผู้นำการผลิตวาล์วเครื่องยนต์
ในภูมิภาคอาเซียน

images
images
 

Mission

พันธกิจ
มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
พัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนอง
ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
ด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

Core Values

Attitude - มีทัศนคติที่ดี
บริษัทฯ มุ่งหวังให้พนักงานมีทัศนคติที่ดี เนื่องจากผู้ที่มีทัศนคติดีนั้น จะเป็นคนที่คิดดี ทําดี ปรารถนาดีต่อผู้อื่น มีมุมมองที่สร้างสรรค์ และ มีจิตอาสา ทัศนคติที่ดีจะหล่อหลอมให้พนักงานแสดงออกหรือกระทําสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดผล ในทางที่เป็นประโยชน์ ซึ่งย่อมจะส่งผลให้มีความสุขทั้งในชีวิตการทํางานและ ชีวิตครอบครัว

Honesty - มีความซื่อสัตย์
การประพฤติปฏิบัติที่ตรงไปตรงมา จริงใจ ยอมั่นในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม โดยไม่ สนใจว่าจะมีใครเห็นหรือรับรู้หรือไม่ มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น ไม่คิด คดโกงหรือฉวยโอกาส

Efficiency - ประสิทธิภาพ (QCDSME)
ความสามารถในการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ให้สําเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายที่วาง ไว้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุต กระบวนการ ดําเนินงานจะต้อง ประหยัด รวดเร็ว มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อม ในการทํางานที่ดี

Ability & Leadership - ความสามารถมุ่งสู่ความเป็นผู้นํา
บริษัทฯ มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการทํางานให้แก่พนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถและศักยภาพของตน ผ่านกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ พนักงานกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้อยู่เสมอ แสดง ศักยภาพของตน และเสริมสร้างภาวะผู้นํา

Doing Together & Discipline - ทํางานเป็นทีม/มีวินัย
บริษัทฯ มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการทํางานให้แก่พนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถและศักยภาพของตน ผ่านกิจกรรม และโครงการต่างๆ พนักงานกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้อยู่เสมอ แสดง ศักยภาพของตน และเสริมสร้างภาวะผู้นํา
 
 
 
 
 
 
images


03 สิงหาคม 2565

ผู้ชม 1584 ครั้ง